علمی تخصصی مهندسی زیر دریا (UWEJ) - اهداف و چشم انداز