علمی تخصصی مهندسی زیر دریا (UWEJ) - واژه نامه اختصاصی