علمی تخصصی مهندسی زیر دریا (UWEJ) - فرایند پذیرش مقالات